Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, specialister i ortopedi och mångårigt aktiva inom läkarutbildningen, är redaktörer för en prisbelönt ny kursbok i ortopedi – på svenska.  

Varför en lärobok i ortopedi – och varför på svenska?

– Förlaget som gav ut boken har kurslitteratur för läkarutbildningen inom alla stora medicinska specialistområden utom just ortopedi. Vi blev ombedda att ta fram en ny heltäckande lärobok i ämnet. Vi valde att skriva den på svenska eftersom vi har märkt att dagens läkarstudenter allt oftare hämtade sina kunskaper från källor på nätet, utan krav på granskning eller evidensbasering. Vi ansåg att en svensk evidensbaserad lärobok skulle fylla en efterlängtad plats i den medicinska litteraturen.

Varför fick just ni redaktörsuppdraget?   

– Vi är sedan decennier involverade i läkarutbildningen och har dessutom på våra re­spektive kliniker arbetat med utbildningen av både AT- och ST-läkare. Vi är förtrogna med curriculum för läkarstudenter, AT-läkare och ST-läkare, och det var en bakgrund som förlaget önskade.    

Hur var era egna läroböcker när ni läste kursen i ortopedi?

– Kursböckerna för snart 40 år sedan var uppbyggda på ett helt annat sätt än i dag. Begreppet evidensbaserad medi­cin fanns inte. Strukturerade läroböcker med inriktning mot läkarstudenternas kunskapscurricula saknades. Vissa områden inom ortopedin var beskrivna i detalj, medan and­ra i stort sett saknades. Lokala traditioner tog en stor plats i den litteratur som fanns. Närliggande men för ortopedin viktiga kunskapsområden saknades, och då utvecklingen inom ortopedin har varit explosionsartad var många läroböcker i viss mån förlegade.

Namn: Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos

Yrke: Specialister i ortopedi, mångårigt aktiva inom läkarutbildningen samt utbildning av AT- och ST-läkare.

Ålder: 60, 65 respektive 66 år.

Arbetar: I Lund/Malmö, Göteborg/Mölndal respektive Helsingborg. 

Aktuella: Redaktörerna för den helt nyskrivna, svenskspråkiga medicinska läroboken »Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna«, utkommen sommaren 2018. Boken fick pris av Studentlitteratur som »årets bästa kurslitteratur för universitet och högskolor«.

På vilket sätt skiljer sig er nya lärobok från andra läroböcker?

– Vi har i så hög grad som möjligt försökt tillämpa evidensbaserad medicin. För att underlätta förståelsen av rörelseorganens sjukdomar belyser vi även vissa närliggande medicinska områden av relevans för ortopedin, till exempel bild- och funktionsdia­gnostiken, det vill säga radiologiska undersökningar. Vi har också en praktisk genomgång
i anatomi, för att underlätta
för läsaren att ta till sig beskriv­ningen av de olika skador­na och sjukdomarna. Vi har lagt stor vikt vid att beskriva anatomin i illustrationer. Vi ville leverera en modern ortopedibok som fun­gerar både som kurslitteratur och uppslagsbok för såväl studenter som sjukvårdspersonal.  

Vilken är största utmaningen i att arbeta som redaktör?

– Det är att från ett antal utmärkta texter, skrivna med olika språkstil, sätta samman en enhetlig bok. Vi strävade efter att skapa en bok med enhetligt språkbruk och likartad uppställning i de olika klinis­ka kapitlen. Samtidigt såg vi till att innehållet inte blev för specialiserat. Vi måste få medförfattarna att förstå och acceptera att vi som redaktörer i många fall tvingades att ändra i redan välskrivna texter för att boken skulle kunna presenteras som en enhet och inte 43 löst sammansatta kapitel. Men vi tre som redigerade boken var inspirerade av detta projekt och överens om bokens målsättning. Vi känner varandra sedan decennier, vilket underlättade uppdelningen av de olika ansvarsområdena oss emellan och bidrog till att vi har kunnat undvika akademisk konkurrens inom projektets ramar. 

Vilken livslängd har en lärobok som denna? 

– Som vi skriver i förordet: ortopedin är en föränderlig specialitet. Med det i åtanke blir det nödvändigt att leverera en ny upplaga inom inte alltför lång framtid. Men exakt när det blir aktuellt kan vi i dag inte specificera.