Enligt stadgarna ska medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på myasthenia gravis, Parkinsons sjukdom eller Alzheimers sjukdom. Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser. Lönekostnader täcks inte.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och meritförteckning samt adress (institution, post- och e-postadress, telefonnummer). I tillämpliga fall ska utlåtande från etikprövningsnämnd bifogas. Särskilt ansökningsformulär krävs ej. 

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 20 maj 2013 under adress Palle Ferbs minnesfond, c/o Ritva Matell, neurologiska kliniken, R3:04, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm. Ytterligare upplysningar lämnas via e-post: ritva.matell@karolinska.se