Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Upp till 100 000 kr kan anslås  till varje beviljat projekt. 

Projekt som har klinisk relevans prioriteras högt. Stor vikt läggs på att ansökans utformning håller hög kvalitet. Resebidrag beviljas ej.

Ansökan lämnas enligt instruktioner som hämtas via ‹www.aidsfond.se›. Ansökningssystemet stänger den 1 oktober, kl 24.00. Ansökan kan bara beaktas om forskaren/sökandegruppen har avrapporterat alla eventuella tidigare anslag från Forskningsfonden. För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd.

För ytterligare information, kontakta stiftelsens ordförande Kristina Broliden, tel 08-517 760 45, e-post: kristina.broliden@karolinska.se. Frågor kan även lämnas på Forskningsfondens webbplats.