Skrivningen äger rum fredagen den 24 mars 2017 (kl. 9–14) och kommer att genomföras via internet på hemortskliniken (under överinseende av en person som utvalts av respektive klinikchef). Deltagare från Stockholmregionen hänvisas till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Det skriftliga provet består i regel av cirka 30 assay-frågor som ibland är knutna till fallbeskrivningar. Skrivningstiden är fem timmar. Rättning sker anonymt och resultatet meddelas endast skrivningsdeltagaren. De rättade skrivningarna kommer ej att lämnas ut utan frågorna med svar publiceras direkt efter skrivningstidens utgång via www.orlforum.se.

Föreningen förutsätter att klinikerna bestrider de kostnader som kan vara förenade med deltagandet. Skrivningsavgiften, 2.000 kr, kommer att faktureras respektive hemortsklinik efter deltagandet. 

Anmäl dig via epost till info@orlforum.se. Anmälan skall ha inkommit senast fredagen den 13 januari 2017.

Utförliga föreskrifter återfinns på SFOHH:s hemsida, www.orlforum.se, där även tidigare skrivningar återfinns. Vid eventuella frågor kontakta Agneta Wittlock, Agneta.Wittlock@ki.se, tel. 08-585 87353.