Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2017-02-01 och stänger kl 24.00 2017-03-01.  Upp till 150 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt.

Projekt som har klinisk relevans prioriteras högt. Stor vikt läggs på att ansökningarnas utformning håller hög kvalitet. Resebidrag beviljas inte.

Ansökningar kan bara beaktas om forskaren och sökandegruppen har avrapporterat alla eventuella tidigare anslag från Forskningsfonden. För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd.

För ytterligare information kontakta Stiftelsens ordförande Kristina Broliden, 08-517 760 45, kristina.broliden@karolinska.se. Frågor kan även lämnas på Forskningsfondens hemsida.