Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Till ansökan ska bifogas intyg från två välkända personer, helst läkare, om sökandens behov. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150 000 kr.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 februari 2017.

Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 15 februari 2017.