Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt-och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f d Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området.

Ansökan ska innehålla: Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter(e-mail-adress och telefonnummer). För doktorander ska handledare anges. Övriga erhållna och sökta anslag för projektet,

Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor),
budget för sökta medel,
intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Forskningsenheten plan 2, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg.

Upplysningar lämnas av fondens ordförande professor Sverker Jern, (sverker.jern@gu.se).
Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 15 mars 2017.