Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Forsknings- och utvecklingsprojekt med nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Vid ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Sökande bör vara HLR-instruktör.

Stipendiet kan sökas på max en A4-sida under tiden 2018-03-15–2018-04-30.

Ansökningar skickas till: Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige, c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg.