Ansökan ska vara Sahlgrenska akademin tillhanda senast 9 november 2018. Vid frågor kontakta kristina.andersson@sahlgrenska.gu.se.

Resebidragen kan enbart sökas av legitimerade läkare. Till ansökan ska bifogas kopia av läkarlegitimation samt antagningsbesked eller annat dokument som styrker att det rör sig om en studieresa.

Man får söka och erhålla medel från fonden högst tre gånger under en femårsperiod (dvs under 2014–2018) för att öka spridningen av mottagare. Om ansökningarna överstiger tillgängliga medel prioriteras medicinska kurser främst, därefter studiebesök vid utländska sjukhus/lärosäten och lägst kurser som ej avser medicin.

Inga fasta belopp tillämpas utan tilldelat belopp beror bland annat på beräknade kostnader, antal sökande, tillgängliga medel mm. För att komma i fråga för bidrag krävs att reseberättelse för tidigare beviljade resor med bidrag från stiftelsen ska ha inkommit.