Fonder för speciella ändamål

Elis och Elin Wingårds fond
Medel finns att söka till förmån för behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna svenska läkare, även åt nödställda svenska läkare med företräde för de som tillhört Göteborgs Läkaresällskap. Tänk på kollegor i behöv av hjälp och stöd och även avlidna kollegors familjer. Fondens medel kan användas för till exempel rehabilitering och terapi. Ansökan kan göras löpande under året.

Ellida Lagermans fond
Bidrag lämnas till verksamhet för barn såsom barnhem eller barnkoloni. Ansökan eller förslag till lämplig mottagare ska vara Göteborgs Läkaresällskaps nämnd tillhanda senast 30 april 2021.

Ansökan till dessa fonder ställs till fondsekreterare Helen von Sydow, Göteborgs Läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg, särskild blankett behövs ej.