Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2022-02-01 och stänger kl 24.00, 2022-03-01. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt.

Projekt som har klinisk relevans prioriteras högt. Stor vikt läggs på att ansökningarnas utformning håller hög kvalitet. Resebidrag beviljas inte.

Ansökningar kan bara beaktas om forskaren och sökandegruppen har avrapporterat alla eventuella tidigare anslag från Forskningsfonden. För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd.

För ytterligare information kontakta Forskningsfondens ordförande Carl Johan Treutiger, 08-616 629 93, carl.treutiger@ki.se. Frågor kan även lämnas på Forskningsfondens hemsida.