Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Vid ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Sökande bör vara HLR-instruktör.

Ansökan sker från den 1 april till den 15 maj 2022 via stiftelsens digitala ansökningssystem på www.stiftelsenhlr.se