Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f d Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar från både experimentella och kliniska projekt inom området. För grundvetenskapliga projekt är det viktigt att den kliniska betydelsen av studierna anges.

Ansökan ska innehålla: CV med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer, för doktorander ska handledare anges), övriga erhållna och sökta anslag för projektet, kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), budget för sökta medel samt intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Forskningsenheten, Plan 2, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra 416 85 Göteborg

Upplysningar lämnas av fondens ordförande professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. 

OBS! Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.

Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 1 oktober.