Ändamål: vetenskaplig forskning avseende örats sjukdomar inklusive hörselskador och tekniska hjälpmedel.

Vem kan söka?
Doktorander och disputerade fram till docentur.
För dessa stödformer gäller att sökanden ska vara:
– antagen till utbildning på forskarnivå (doktorandregistrerad) eller ha disputerat i medicinskt ämne.
– även icke medlemmar i Göteborgs läkaresällskap.

Vad kan man söka om?
Man kan ansöka om kostnader för genomförandet av ett forskningsprojekt, dock max 250 000 kr.
Dispositionstid: 3 år (2023–2025)
Ansökningsperiod: 1/11–21/11 2022.
Ansökningsförfarande och granskning följer GLS standardförfarande.
Avslag motiveras ej.

Särskild blankett finns på http://researchweb.org/is/gls

Besked ges innan jul.