Illustration: Sara Holfve

Elis och Elin Wingårds fond: Medel finns att söka till förmån för behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna svenska läkare, även åt nödställda svenska läkare med företräde för de som tillhört Göteborgs läkaresällskap. Ansökan kan göras löpande under året.

Ellida Lagermans fond: Bidrag lämnas till verksamhet för barn såsom barnhem eller barnkoloni. Ansökan eller förslag till lämplig mottagare ska vara Göteborgs läkaresällskap tillhanda senast 30 april 2023.

Ansökan till dessa fonder ställes till fondsekreterare Helen von Sydow, Göteborgs läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg, särskild blankett behövs ej.

Frimurare barnhusdirektionen: Forskningsanslag för år 2023. Sista ansökningsdag är 20 mars 2023. (Blankett 1 ska vara inskickad elektroniskt alternativt per post om man saknar bank-id för signeringar, senast 1 april 2023). Besked om tilldelning meddelas före sommaren. Blanketter och information finns på Göteborgs läkaresällskaps hemsida www.goteborgslakaresallskap.se. Direktionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götalandsregionen. Stödet kan utgå till doktorander, forskare i postdoc-fas eller etablerade forskare. Företräde ges till disputerade forskare som meriterar sig för docentur. Stöd kan ges upp till 500 000 kronor. Observera att stöd ej kan ges till projekt som ingår i EU-program. Sökanden behöver ej vara ledamot av Göteborgs läkaresällskap. Kontaktperson: Professor Göran Karlsson, tel: 0706-951812. e-post: karlssongoran@telia.com.