Sökanden ska vara aktiv forskare vid Göteborgs universitet. Vi prioriterar nydisputerade sökanden som har disputerat högst 5 år före ansökningsdatum. Till förfogande står 200 000 kronor.

Ansökan ska skrivas i Times New Roman 12 punkter med 1,5 radavstånd och vara max 5 sidor. Ansökan ska innehålla följande: 

Forskningsplan med projekttitel, bakgrund om forskningsämnet, inklusive kunskapsluckor, målsättning och frågeställningar, material och metoder inklusive hypotes och etiskt tillstånd, förväntad resultat och betydelse, projektorganisation samt referenser. Kort CV, inklusive uppgift om sökanden är disputerad, namn på avhandlingen och disputationsår, samt lista över utvalda publikationer (max 10) där alla författare framgår och sökandes namn är särskilt markerat. 

Den som önskar komma ifråga ska senast 2 oktober 2023 sända komplett ansökan till: anja.andersson@gu.se.