Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i före detta Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från experimentella och kliniska projekt inom området. För grundvetenskapliga projekt är det viktigt att den kliniska betydelsen av studierna anges.

Ansökan ska innehålla: CV med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter, kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), budget för sökta medel, övriga erhållna och sökta anslag för projektet, intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet. För doktorander ska handledare anges. 

Ansökan ställs senast måndag den 2 oktober till: Emelle Fond, Forskningsenheten, Plan 2, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg

Upplysningar lämnas av fondens ordförande, professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. 

OBS! Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.