Denna webbplats vänder sig till läkare

Stöd till medicinsk forskning kring barn och ungdom

Frimurare-Barnhusdirektionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götaland.

Nordisk specialistkurs i palliativ medicin

Ansök till den 10:e nordiska specialistkursen i palliativ medicin. Kursen uppfyller Socialstyrelsens kurskrav för tilläggsspecialiteten.

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Forskningsanslag och stipendier

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2021.

Fondmedel för behövande läkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Nu finns bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut fondmedel.

Stig Holmbergs HLR–stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Forskningsanslag från Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse.

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

Fondmedel att söka för Stockholmsläkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Anslag och stipendier att söka från Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2020.

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Berättigade att söka är medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

Resebidrag till läkare under utbildning

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) i form av bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Dags att söka Stig Holmbergs HLR-stipendium 2019

Ansökan till Stig Holmbergs HLR-stipendium kan nu skickas in enligt information nedan. Syftet med stipendiet är främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige, inklusive med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället

Stipendier att söka för läkare i Malmö

Två stipendier för 2019 om 10 000 kr vardera är tillgängliga för ansökan för medlemmar i Malmö läkareförening.