Foto: Privat

Hans Perssons uppväxt i Värmland efterföljdes av medicinstudier i Stockholm vid Karolinska institutet. Karolinska blev också Hans yrkesplats, först under flera år på anestesikliniken vid sjukhuset och därefter på Giftinformationscentralen. Under mer än tre decennier var han verksam där, större delen av tiden som mycket uppskattad och respekterad klinikchef. Utöver chefskapet hann Hans med att publicera ett stort antal vetenskapliga arbeten. Hans hade också ett omfattande engagemang inom den europeiska toxikologiska föreningen, EAPCCT, där han var ordförande under två mandatperioder. Hans breda medicinska kunskap, ambitiösa arbetssätt och förfinade formuleringsförmåga både i tal och i skrift var faktorer som ledde fram till att han 2004 förärades ett hedersdoktorat vid Karolinska institutet. Som föreläsare var Hans mycket eftertraktad och vid utvärderingar av föreläsare på kurser och seminarier fick Hans regelmässigt högre poäng än alla andra talare.

Musik låg Hans väldigt varmt om hjärtat och han var en utmärkt pianist. Han kombinerade sitt musikintresse och sin musikalitet med medicinskt kunnande genom att hålla spirituella föredrag om olika kompositörers sjukdomshistoria och hur den påverkat produktiviteten och sättet att komponera. Föredragen hölls bland annat i Läkaresällskapets regi och åhörarna fick ofta njuta av Hans musikaliska begåvning när han förnöjde med virtuost pianospel med bred repertoar.

Utmärkande för Hans varma personlighet var hans stora generositet och lyhördhet. Han personifierade på pricken uttrycket »hedersman« genom sitt belevade sätt och agerande i alla olika sammanhang. Hans gästfrihet har under åren uppskattats av personalen vid Giftinformationscentralen men även av otaliga kursdeltagare som överraskats med att bli hembjudna till Hans och Elise på delikat middag med efterföljande musikalisk underhållning från flygeln. Hans efterlämnar ett stort tomrum – förebilder med sådan genuin humanism är alltmer svårfunna i dagens samhälle.