Eftersom patientdatalagen, PDL, inte definierar vem som har rätt att ta del av journalhandlingar måste vårdgivarna göra det. De flesta har dock inte gjort det, vilket gör att sjukvårdspersonal som sköter dagliga jobb riskerar att bryta mot lagen. Det skriver Sylf i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte den 30–31 maj, och pekar på tre områden där PDL ställer problem. 

För det första handlar det om möjligheterna att följa upp egna patienter för att utvecklas i sin kliniska bedömningsförmåga, vilket berör all vårdpersonal men särskilt dem som är under utbildning. Vidare gäller det undervisning, där det enligt Sylf är oklart i vilken utsträckning studenter har rätt att ta del av journalhandlingar och huruvida läkare och studenter som endast indirekt deltar i vården kan ta del av patientuppgifter.

Slutligen gäller det den sammanhållna journalföringen, där gränserna i journalen är dragna på ett icke-funktionellt sätt vilket leder till att läkare bryter mot lagen dagligen.

Sylf kräver i motionen att förbundet verkar för en mer ändamålsenlig tolkning och tillämpning av regelverket kring patientjournaler.