Inför två valomgångar vid personval

Stockholms läkarförening vill att reglerna för personval på förbundsfullmäktige ändras. Idag väljs den som får flest röster, oavsett antalet kandidater. Det gör att när det finns fler än två kandidater till en post kan en person väljas trots att hen inte har stöd av en majoritet av delegaterna. Så har skett vid ett antal tillfällen på senare tid när kandidater lanserats från fullmäktigegolvet.

Om ingen kandidat fått mer än hälften av rösterna i ett personval vill Stockholms läkarförening därför att man inför en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster, något som skulle ge alla ledamöter möjlighet att påverka slutresultatet. 

Oklarheter i tolkning av beredskap

Landstinget i Uppsala län har omvandlat en rad bakjourslinjer från beredskap A, med 30 minuters inställelsetid, till beredskap B, med 2 timmars inställelsetid och lägre ersättningsbelopp. Enligt Uppsala allmänna läkarförening, UAL, gör arbetsgivaren tolkningen att man skall vara omedelbart tillgänglig på telefon även vid beredskap B, något som inte nämns i jouravtalet och som UAL motsätter sig. UAL vill därför att SLF tar fram en egen tolkning som stöd åt lokalföreningarna i deras förhandlingar med arbetsgivarna. 

Yrkesförening för universitetsanställda läkare

Tre enskilda medlemmar yrkar att SLF bildar en särskild yrkesförening för universitetsanställda läkare. En sådan förening, menar de, kunna belysa omständigheter som är specifika för medicinsk forskning och undervisning. Exempel är riktad rekrytering, bättre anställningsvillkor, bättre forskningsanknytning i medicinutbildningen och bättre samspel mellan klinisk och basvetenskaplig forskning. 

Större juridisk tyngd åt utbildningskontrakten

I Region Skåne har arbetsgivaren på senare tid avbrutit ST-läkares randningar för att säkra bemanningen på moderkliniken. Förutom att det leder till problem på den klinik man kallas hem från kan ett sådant beslut också leda till att specialistkompetensen senareläggs. För att undgå detta vill Malmö läkarförening att SLF verkar för att utbildningskontrakten får en större juridisk tyngd. 

Dementera att löner påverkar SLF:s utbildningspolitik 

I den allmänna debatten om läkarutbildningen finns en bild av att SLF och Medicine studerandes förbund, MSF, håller emot en ökning av antalet platser för att hålla uppe lönerna. MSF menar att detta flyttar fokus från de reella problemen, som minskad handledning och färre patientkontakter. MSF vill därför att förbundet tydligt dementerar att man verkar för högre löner genom att begränsa utbildningsplatserna. 

DLF: lyft kompetensfrågorna för EU-specialister

Allt fler specialister i allmänmedicin rekryteras från andra EU-länder. Eftersom den reella kompetensen hos dessa personer varierar, trots att utbildningarna juridiskt sett är jämställda med den svenska, måste arbetsgivarna värdera deras kompetens i samband med att de anställs, skriver Distriktsläkarföreningen, DLF, i en motion till SLF:s fullmäktige.

Men idag finns inget system för att värdera den individuella kompetensen hos dessa läkare och tillhandahålla kompetensutveckling om det behövs för att de ska nå målen i den svenska ST-utbildningen. Detta, menar DLF, innebär patientsäkerhetsrisker och kan medföra att tilltron till allmänläkarnas yrkeskunskap kan urholkas. DLF yrkar därför att SLF ska bevaka hur arbetsgivare arbetar med kompetensfrågorna för EU-utbildade specialister, och inleda en dialog med arbetsgivarna om integreringen av dem i den svenska hälso- och sjukvården.