Framtiden för den nationella taxan, som runt 2 800 läkare och sjukgymnaster i landet verkar under, har länge varit oviss. En utredning kom i höstas fram till att taxesystemet borde fasas ut till 2019 eftersom det inte ansågs uppfylla EU:s konkurrensregler (se LT 46/2012).

Men vid ett möte med företrädare för Läkarförbundet och Sjukgymnastförbundet den 26 april meddelade statssekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet att man beslutat att taxan ska vara kvar tills vidare.

Enligt Staffan Henriksson var det ett mycket positivt möte.

– Man inledde med att säga att den vård taxeläkarna bedriver håller hög kvalitet och kontinuitet och har en hög patientnärhet och att man inte bara vill behålla utan utveckla taxan.

Departementet har nu bjudit in Läkarförbundet till att medverka i en diskussion om hur systemet, som varit oförändrat sedan 1994, ska anpassas till dagens villkor. Det handlar bland annat om att taxeläkarna ska medverka i kvalitetsregister och om att förändra ersättningssystemet från att ersätta enskilda åtgärder till att ersätta hela vårdepisoder.

– Det senare är i linje med vad våra medlemmar vill, konstaterar Staffan Henriksson.

Han menar att bakom beslutet även finns en besvikelse över att utvecklingen av specialistvårdvalet gått lite i stå; det är i stort sett bara i Stockholm som det sker framsteg.

Läkarförbundets och privatläkarnas inställning är att ett vårdval på sikt kan ersätta taxan.

– Men då måste det vara ett regelverk som är anpassat för små läkarbolag.