Med knapp majoritet beslutade fullmäktige 2011 att centralstyrelsen skulle utreda hur lokalföreningarnas inflytande i fullmäktige skulle kunna bli större. Vid fullmäktigemötet 2012 redovisades ett antal modeller för mandatfördelningen som skulle ge ökad tyngd åt lokalföreningarna. Något beslut fattades inte utan fullmäktige gav CS i uppdrag att fortsätta utreda mandatfördelningen och återkomma med ett förslag till fullmäktigemötet 2013.

Men nu har CS beslutat att inte föreslå några förändringar i mandatfördelningen.

– Vi har resonerat lite pragmatiskt. Det krävs två tredjedels majoritet för att ändra stadgarna, och då måste yrkesföreningarna rösta för att de ska få färre mandat. Det tror vi inte är möjligt att få till, säger Johan Ljungberg i CS.  

I stället vill man försöka hitta andra sätt att öka kontaktytorna i förbundet och stärka lokalföreningarnas inflytande.

– Framför allt har vi fokus på representantskapen. Vi tänker att man kan bjuda in yrkesföreningarna till lokalföreningarnas repskap så att man kan diskutera frågor tillsammans, säger Johan Ljungberg.

Frågan om mandatfördelningen var den sista som kvarstod från den stora organisationsutredning som fullmäktige beslutade om 2010.