När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp, är grundregeln för all sjukvårdspersonal att omedelbart påbörja hjärt–lungräddning, HLR. Men det finns situationer där ansvarig läkare kan fatta ett förhandsbeslut att avstå från HLR om det skulle bli aktuellt.

För första gången kommer nu Etiska riktlinjer för hjärt–lungräddning, som bland annat ger stöd vid sådana beslut. Bakom riktlinjerna står Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet.

Enligt riktlinjerna finns det tre skäl som kan motivera ett förhandsbeslut att avstå från HLR:

  • Patienten har uttryckt en tydlig önskan att HLR inte ska sättas in.
  • Ansvarig läkare gör en medicinsk bedömning att HLR är utsiktslös.
  • Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten.

I riktlinjerna betonas att samtal med patienter och anhöriga, innan ett hjärtstopp inträffar, måste bli betydligt vanligare än vad de är i dag. Avsikten med riktlinjerna är att de ska bli en norm i hela landet för när man ska avstå från HLR.

Riktlinjerna kan laddas ner här.