Var tredje annons för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen mellan 1994 och 2003 bröt mot läkemedelsindustrins normer för god marknadsföring, enligt läkemedelsindustrins system för självsanering: Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL).

Det framgår av en studie av Shai Mulinari, forskare vid Lunds universitet, publicerad i PLoS One. Av de artiklar som fälldes bröt närmare nio av tio mot kravet på att informationen måste vara sanningsenlig och inte vilseledande.

Det svenska systemet för självsanering inom läkemedelsannonsering har setts som ett internationellt föredöme, och det stora antalet fällningar kan enligt Shai Mulinari ses som ett tecken på att systemet fungerar. Samtidigt kan det också tolkas som att systemet är tandlöst, eftersom det inte förhindrat publiceringen av nya annonser som brutit mot god branschsed. Ett skäl kan vara att bötesbeloppen var låga. I dag har beloppen höjts.