Administrationen ska minska

Personaladministration, dokumentationskrav och krångliga IT-system tar alltmer av läkarnas tid. Läkarförbundet ska nu verka för att läkarnas administrativa börda minskar, undersöka vad som gjorts för att kartlägga olika läkargruppers administrativa arbetsuppgifter samt stimulera projekt i vilka läkarnas arbetsförhållanden görs mer patient-, forsknings- och utbildningscentrerat.
Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen, som stod bakom motionen, ville att Läkarförbundet inte bara skulle stimulera utan även initiera egna projekt, men backade efter invändningar från CS.
– Vi ska stötta att projekt sker, men vi ska inte starta projekt, de ska drivas av arbetsgivarna själva, sa Karin Båtelson i CS.

Större oberoende för chefsläkarna
Sjukhusläkarna och Upplands allmänna läkarförening framhöll i en motion att det i dag saknas en fristående funktion i vården som värnar patientsäkerheten. Chefsläkarna, som skulle kunna fylla den rollen, sitter ofta i knät på sjukhusledningarna. Nu har fullmäktige beslutat att Läkarförbundet ska verka för att chefsläkare får en tydligare och mer oberoende ställning som ansvariga för det övergripande patientsäkerhetsarbetet.

Frivilliginsatser ska underlättas
Läkarförbundet ska verka för att underlätta läkares frivilliginsatser. Bakgrunden är att Socialstyrelsen har skärpt tolkningen av kraven på kvalitetssäkring och dokumentation i samband med insatser som läkare gör på sin fritid, exempelvis vid idrottsevenemang. I en motion från Stockholms läkarförening och Sveriges äldre läkare framhölls samhällsnyttan av dessa insatser och vikten av att de kan ske utan onödigt krångel.

Bättre villkor vid randning
För många ST-läkare på mindre orter kan sidotjänstgöringen, randningen, bli kostsam med resor och dubbelt boende. Fullmäktige biföll en motion från SYLF om att Läkarförbundet ska verka för bättre villkor vid randningen, att förbundet mer aktivt ska sprida kunskapen om gällande villkor till medlemmar och förtroendevalda samt att lokalföreningarna ska få bättre stöd och underlag för att arbeta med frågan.

Följ upp EU-läkare
Specialistläkare från andra EU-länder har varierande kompetens och varierande behov av kompetensutveckling. Det skrev Distriktsläkarföreningen i en motion, där man bland annat ville att Läkarförbundet bevakar och följer upp arbetsgivarnas arbete med detta. Efter smärre redaktionella ändringar bifölls motionen av fullmäktige.

Mer hållbara ST-kontrakt
Läkarförbundet ska verka för större hållbarhet av ST-kontrakt. Det beslöt fullmäktige efter ett något omgjort yrkande i en motion från Malmö läkareförening. Bakgrunden är att ST-läkare i Region Skåne på senare tid tvingats avbryta sin randutbildning när det varit personalbrist på moderkliniken.

Bassjukvård på universitetssjukhus
Förutom den högspecialiserade vården behöver de svenska universitetssjukhusen också bedriva normal bassjukvård. Detta för att kunna bedriva utbildning och upprätthålla klinisk kompetens. Det skrev Sjukhusläkarna i en motion, där de bland annat ville att Läkarförbundet ska verka för att universitetssjukvården har en tillräckligt stor och varierad patientbas. CS tyckte dock att motionen skulle anses besvarad, och det blev också resultatet av en mycket jämn omröstning i fullmäktige.

Intraprenad ska undersökas
En del kliniker på mindre sjukhus drivs nu på så kallad intraprenad: kliniken har återfått beslutsrätten för sin verksamhet och budget, samtidigt som personalen fortfarande är anställd inom landstinget. Sjukhusläkarna ville i en motion att man undersöker hur vanlig denna driftform är, och vad den har för fördelar och nackdelar. CS tillstyrkte, och fullmäktige röstade ja till motionen.

Utred bastjänstgöring
Förslaget i mars från Läkarutbildningsutredningen innebär sex års studier som leder till legitimation, vilket innebär att AT-tjänstgöringen i dess nuvarande form försvinner. I dess ställe kan man tänka sig en praktisk bastjänstgöring för nylegitimerade läkare. MSF vill se en utredning om detta och om framtidens specialisttjänstgöring, och skrev en motion om det. CS höll med, och fullmäktige biföll motionen.