Förra årets SKL-statistik över antal vårdplatser var ett brott på den nedåtgående kurvan som pågått under flera år. Då visades inte en minskning, men väl en utplaning, och siffran för »Genomsnittligt disponibla vårdplatser per 1 000 invånare 2011« var densamma som för föregående år, dvs 2,7.

Siffran för 2012 är 2,60, där den specialiserade vården – uppdelad i medicinsk och kirurgisk korttidsvård, geriatrisk och övrig vård – hade 2,14 platser för varje tusental invånare samt 0,46 platser inom den specialiserade psykiatrivården.

Minskningen, som alltså pågått under lång tid, var cirka 12 procent  från 2001 till 2010. Mellan 2011 och 2012 är minskningen närmare 4 procent.

När förra årets siffror redovisades hänvisade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, samt Socialstyrelsen till en pågående utredning: »Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar«.

Marie Wedin, ordförande i Sveriges Läkarförbund är dock inte nöjd med detta.

– Det är väl i och för sig bra att man tar fram ett enhetligt sätt att redovisa situationen. Men det som behövs är att man visar hur man ska få fram fler sängplatser, inte ett bra sätt för att visa att antalet sängplatser har minskat.

Som förra året pekar hon på samma problem.

– Sjukhusen är ju kroniskt överbelagda.

Rättelse: i en tidigare version av artikeln angavs en felaktig placering av Sverige angående vårdplatser inom psykiatrin. Texten nedan är korrigerad.

I en jämförelse med OECD-genomsnittet för antalet sjukhussängar, som 2011 var 4,8, låg Sverige på fjärde plats med det tidigare antalet  2,7.  Bara Chile, Mexiko och Turkiet hade färre platser per invånare. För antalet vårdplatser beträffande psykiatrivården hade Sverige en än mindre smickrande placering: OECD-genomsnittet där var då 0,7 platser per 1 000 och Sveriges 0,47, vilket placerade oss på den nedre tredjedelen. Sista plats hade Mexiko med 0,04 platser 

Statistik från Sveriges Kommuner och landsting går att läsa i sin helhet på SKL:s webbplats.