En av förändringarna i det nya direktivet gäller läkarutbildningen. I enlighet med kommissionens förslag sänks minimikravet från sex till fem år, samtidigt som även kravet på minst 5 500 undervisningstimmar blir obligatoriskt.

I dag räcker det formellt med att leva upp till ett av de två kraven. EU-kommissionen har dock kommit att tolka dem som kumulativa och i enlighet med det kritiserat Sveriges 5,5-åriga utbildning. Just kritiken från EU är en av anledningarna till att regeringen låtit utreda en ny läkarutbildning.

Eftersom den svenska läkarutbildningen med råge lever upp till kravet på antal undervisningstimmar betyder det att dagens utbildning klarar kraven i det nya direktivet.

I det nya direktivet trycker EU hårdare på behovet av kontinuerlig fortbildning av yrkesutövare som ingår i systemet för automatiskt erkännande, däribland läkare. Varje medlemsland har ansvar för att främja möjligheten till kontinuerlig professionell utveckling för dessa personer. Två år efter att direktivet trätt i kraft ska medlemsländerna redovisa till EU-kommissionen vilka åtgärder som vidtagits i det syftet. 

Kommissionen ville att medlemsstaterna skulle lämna återkommande rapporter kring fortbildningen vart femte år, men den skrivningen ströks i förhandlingarna.

– Det är synd att rapporteringskravet strukits. Nu blir det bara en förhoppning om hur man vill att medlemsstaterna ska agera. Men ministrarna är nog försiktiga med åtaganden som kan innebära kostnadsökningar, säger Turid Stenhaugen, utredare på Läkarförbundet.

Som väntat införs i det nya direktivet möjligheten till ett europeiskt yrkeskort, ett elektroniskt certifikat som gör det enklare för läkare och andra reglerade yrkeskategorier att få licens att verka i andra EU-länder. Yrkeskortet införs på begäran av professionerna och utfärdas av den ansvariga myndigheten i hemlandet, för svenska läkares del Socialstyrelsen.

Nytt är också att det för sjukvårdspersonal ska upprättas ett gemensamt varningssystem mellan ansvariga myndigheter så att olämpliga yrkesutövare – personer som dömts för brott eller som utsatts för disciplinåtgärder – inte ska kunna fortsätta sin verksamhet i annat land.

Uppgörelsen om ett nytt yrkeskvalifikationsdirektiv har förhandlats fram mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Det nya direktivet väntas bli formellt antaget till hösten.