Patientdatalagens utformning gör att vuxna patienter med permanent nedsatt beslutsförmåga inte kan dra nytta av de patientsäkerhetsvinster som sammanhållen journalföring innebär. Inte heller kan de delta i kvalitetsregister. Orsaken är att det i båda fallen krävs ett uttryckligt samtycke.

Nu föreslår utredningen om rätt information i vård och omsorg en ändring i patientdatalagen så att vårdgivare får möjlighet att ansluta patienter som saknar beslutsförmåga till den sammanhållna journalföringen. Förutsättningen är att det inte, exempelvis i samtal med anhöriga, framstår som uppenbart att patienten skulle ha motsatt sig detta. I en konkret vårdsituation får vårdpersonal ta del av uppgifterna under förutsättning att de antas ha betydelse för att patienten ska få bästa möjliga vård.

Under förutsättning att det inte är uppenbart att den enskilde skulle ha motsatt sig det får uppgifter från dessa personer också behandlas i kvalitetsregister.