För första gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting öppna jämförelser av läkemedelsområdet. I den första upplagan handlar det om 29 redan publicerade indikatorer som nu ställts samman. Ambitionen är dock att i framtiden utveckla nya indikatorer på områden där detta behövs, exempelvis när det gäller barn och läkemedel.

Ett område där man ser stora variationer i läkemedelsanvändningen gäller sömnmedel och lugnande medel. Nästan dubbelt så stor del av befolkningen behandlas med sådana läkemedel i Västra Götaland som i Sörmland. Kvinnor behandlas oftare än män, och personer med enbart grundskoleutbildning behandlas dubbelt så ofta som personer med eftergymnasial utbildning.

Läkemedelsbehandling mot osteoporos är ett annat område med stora regionala skillnader där det dessutom enligt rapporten finns en generell underbehandling.

Bland de positiva resultaten i rapporten finns att patienter med stroke får trombolysbehandling oftare och snabbare.