Sverige har 21 olika vårdvalssystem i primärvården, alla med sina egna ersättnings- och uppföljningssystem. Förutsättningarna att bedriva primärvård är väldigt olika, både när det gäller uppdragets bredd och hur mycket pengar landstingen satsar.
Det skrev Distriktsläkarföreningen i en motion, där man begärde att förbundet arbetar för att det görs »en fullständig kartläggning och jämförelse av kostnaderna för Sveriges primärvård i de olika landstingen«.
CS hänvisade till att bland annat SKL, Sveriges kommuner och landsting, för statistik över landstingens ekonomi, och förslog att motionen skulle anses besvarad. Men när motionärerna strök ordet »fullständig« fick de stöd från både CS och utskottet. Detta blev också fullmäktiges beslut.