Ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande är vardagen för många barnmors­kor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det konstaterar Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Kommunal i en gemensam rapport till regeringen.

För att förbättra användbarheten hos vårdens IT-system lyfter man fram tio prioriterade punkter. Det handlar bland annat om att förbättra samverkan mellan huvudmännen, tillgodose att kompetens inom e-hälsa finns på alla nivåer i ledningen och aktivt involvera professionerna i utvecklingen. Man förordar också satsningar på en gemensam nationell informationsstruktur för att avskaffa dubbeldokumentation samt standardisering och reglering av vitala informationsmängder. En skarpare tillsyn av e-hälsosystemen behövs också.