Deklarationen är ett utspel för att påverka de nya utvecklingsmålen när FN:s millenniemål ska ersättas 2015. Den bygger på de diskussioner som fördes vid en konferens som Läkaresällskapet anordnade i Stockholm i april, där politiker, experter, läkare, forskare och näringsliv möttes för att ta fram en handlingsplan för hur människans hälsovillkor kan förbättras (se LT nr 15/2013).

Deklarationen är en uppmaning till beslutsfattare, lärosäten, näringsliv och civilsamhälle att ta de globala hälsofrågorna på allvar och listar fyra viktiga områden:

  • Se till att utvecklingsagendan efter 2015 bygger vidare på de nuvarande millenniemålen men också tar hänsyn till nya utmaningar, såsom socioekonomisk och könsmässig ojämlikhet, klimatförändringar samt icke-överförbara sjukdomar (non-communicable diseases) som hjärtsjukdom, cancer, diabetes, stroke och KOL.
  • Säkra att hälsan blir ett samlande tema för utvecklingsagendan, och se till att det finns mekanismer för ledarskap och ansvarsutkrävande.
  • Investera i utbildning från grundskola till universitet och skapa nätverk för sektoröverskridande forskning och åtgärder kring global hälsa.
  • Leta efter åtgärder som främjar både hälsa och klimat. Se till att resultaten blir hållbara genom att tillämpa demokratiska principer på pågående program.