Läkaresällskapet har i likhet med många ideella föreningar på senare år upplevt ett långsamt vikande medlemsantal. Det senaste året har man dock sett ett ovanligt stort medlemsbortfall. 2011 hade Läkaresällskapet ca 16 000 medlemmar, medan man i dagsläget har ca 12 000. Särskilt kraftig har minskningen varit mellan 2012 och 2013.

Medlemssiffran väntas stiga något mot slutet av året. Ändå anser Svenska Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg, som valt att kommentera medlemstappet skriftligt för Läkartidningen, att sifforna är »anledning till noggrann analys och eftertanke«.

Nedgången sätter man i samband med beslutet att inte längre låta medlemmar gå in gratis på Medicinska riksstämman. Inträdesavgiften infördes 2012, men informationen till medlemmarna var enligt Filippa Nyberg inte helt tydlig, vilket kan förklara att förändringen slagit igenom först i år. »Vi har förstått att många inte insåg att även medlemmar nu ska betala en avgift, det är olyckligt och vi beklagar detta«, kommenterar Filippa Nyberg.