I Stockholm har patienter en längre tid fått enkäter hemskickade om hur man upplevde sitt besök i vården. Uteblir svar kommer två påminnelser. Efter en motion från fyra delföreningar beslutade fullmäktige att Läkarförbundet ska verka för att hemskick av patientenkäter eller enkäter per telefon endast görs som en del av regelrätt forskning som har godkänts i etikprövningsnämnd eller då patienten tillfrågats i förväg.
Under utskottsdebatten framhöll Christer Öhlund från Privatläkarna att det inte är säkert att en patient som besökt en mottagning vill att resten av familjen ska få veta det.
– Det är en del av sekretessen att man ska kunna söka vård utan att detta avslöjas för någon annan än en själv och behandlande läkare.
Emma Spak från CS betonade att om uppföljningen läggs ut på privata företag måste man redan idag genomföra en menprövning, där samtycke som regel krävs.
– Nu ställer vi samma krav på landstingens egen kvalitetsuppföljning.