För att kompensera bortfallet av AT kommer de kliniska placeringarna i den nya läkarutbildning som regeringens utredare Stefan Lindgren föreslagit att bli längre än i dag och börja tidigare i utbildningen. De ska också i högre grad bilda en genomtänkt progression.
Syftet är att läkarstudenterna redan under grundutbildningen ska fostras in i läkarrollen.
– I dag hör man folk säga att det är först under AT som man lär sig hur det fungerar i vården. Det är ett dåligt betyg åt lärosätena, sa Stefan Lindgren vid ett seminarium i Almedalen på måndagen.
Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, var positiv till utredningens tankar men samtidigt lite orolig för sjukvårdens förmåga att klara sin del av uppdraget.
– Sjukvården är ju organiserad i stuprör, så det blir en utmaning att möta upp kraven i den verksamhetsintegrerade utbildningen. Det kommer att behövas en nationell samordning.
Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, menade att man behöver förmedla till de mottagande klinikerna vilka målen med utbildningen är och hur de ska hjälpa studenterna att nå dem.
– Många på de mottagande klinikerna lever kvar i det sätt som det själva lärde sitt yrke på.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingspolitiker från Örebro län, tyckte att det är bra att alla läkare som patienterna möter kommer att vara legitimerade. Samtidigt fyller AT-läkarna i dag en viktig funktion i landstingen.
– Om AT försvinner måste det finnas ett system för att få ut läkarna i verksamheterna efter legitimationen. Det är både universitetens och landstingens ansvar att det fungerar.
Flera medverkande påtalade att det har gått sådär med tidigare försök runtom i landet att lägga om läkarutbildningen. Det finns starka krafter som försvarar status quo.
– Just därför är det en möjlighet med en ny utbildning. Det är inte bara ett lokalt påhitt, och det tror jag gör att implementeringen blir lättare, menade Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning på Karolinska institutet, som liksom flera andra undrade varför inte utredningen gått ut på remiss, trots att det gått tre månader sedan den låg klar.
– Det är möjligt att designa om hela utbildningen, och intresset finns hos alla parter. Remissen måste ut nu!