Tre år efter att det blev obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem i primärvården, känner mer än 90 procent av allmänheten till möjligheten att välja vårdcentral. Det visar en utvärderande studie som myndigheten Vårdanalys har gjort om vårdvalsinformationen. Bland annat har man gjort en enkätundersökning med över 3 000 personer, både sådana som bytt vårdcentral de senaste tre åren, sådana som funderat på att byta det senaste året och sådana som inte bytt vårdcentral.
Med vårdvalsreformen skulle det bli möjligt för patienten att välja den vårdcentral som levererar bäst kvalitet. Men för att ha någon uppfattning om det krävs relevant information.
– Den ska stödja individerna att göra val utifrån egna preferenser men ska också möjliggöra kvalitetskonkurrens.
Det säger Caroline Andersson, utredare på Vårdanalys och en av dem som lett studien.
Men hon påpekar att informationen även har andra syften.
– Den ger möjlighet till demokratisk insyn i viktig skattefinansierad verksamhet.

Saklig,relevant och jämförbar

I lagen om valfrihetssystem (2008:962) står att informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Endast en femtedel av dem som svarat på enkäten från Vårdanalys ansåg att informationen var jämförbar.
– Informationens utformning möter inte lagstiftningens krav, säger Caroline Andersson.
En tredjedel av de tillfrågade har bytt eller funderat på att byta vårdcentral de senaste tre åren. Men av dem som funderar på att byta vårdcentral uppger 40 procent att de saknar tillräcklig information för att kunna göra sitt val. Något fler uppger att de är trötta på alla val man måste göra, 37 procent anger att det skulle vara jobbigt att börja om och var fjärde anser att ett byte skulle ta för mycket tid.
I Uppsala och Västernorrland har cirka en tredjedel bytt vårdcentral de senaste tre åren medan cirka tre fjärdedelar blir vid sin vårdcentral i såväl Kalmar som Jämtland. I Sörmland finns högst andel funderare, 15 procent.
– Väldigt många är nöjda med sin vårdcentral, det är ett gott resultat för primärvården, säger Caroline Andersson.
Hon säger att allmänheten trots allt verkar hitta merparten av den information den söker. Hälften hade sökt och hittat information om vårdcentralernas geografiska läge, likaså verkar det enkelt att hitta information om hur man gör för att byta, vilka vårdcentraler som finns att välja på samt öppettider och driftsform.
Av de 20 procent som sökt information om bemötande hade en fjärdedel inte funnit någon sådan information. Många angav att de saknade information om hur det står till med hygienen på vårdcentralen och vilken möjlighet det finns att få träffa samma läkare.
Bara drygt var tionde sökte information om medicinska resultat, och av dem var det endast hälften som hittat information om det.
– Men vi vet inte hur många som skulle ha letat om det funnits mer information tillgänglig, säger Caroline Andersson.

Okända informationskällor

De flesta som bytt eller funderar på att byta vänder sig till närstående, till vårdcentralen man vill byta till eller till landstingets webbplats för att få information.
– Men det finns också informationskällor som är mindre kända eller i stort sett okända för allmänheten, säger Caroline Andersson.
Till exempel var det endast 5 procent som vänt sig till landstingens gemensamma webbrådgivning 1177.se. Inte en enda hade använt sig av Socialstyrelsen som källa till information om vårdvalet.
Intressant att notera är också att cirka en tredjedel av de som bytt eller funderat på att byta inte alls sökt efter information i valsituationen.

Myndighetens rapport om vårdvalsinformationen presenteras i sin helhet i augusti.