Ett av svaren på seminariets rubrikfråga är enligt Sveriges läkarförbund att doktorerna som ska göra hembesöken är för få.

– Om vården i hemmet ska fungera så krävs det att man beaktar detta med kontinuitet och kompetens. Det måste finnas tillräckligt med allmänläkare för att skapa grund för kontinuitet.

Det sa Ove Andersson, Läkarförbundets andre vice ordförande. I våras fick Läkarförbundet stor uppmärksamhet med sin bemanningsenkät, som visade att läkarbristen i primärvården uppgår till 1 400 heltidsarbetande specialistläkare (se LT nr 11/2013).

Läkarförbundet mobiliserar nu för att hitta vägar att förbättra vården för de mest sjuka äldre, en uppgift som till stora delar också vilar på primärvården. Förbundet har låtit göra en intervjuundersökning om vården av de äldsta och sköraste patienterna.  Drygt tjugo allmänläkare i fem landsting deltog i studien.

– När det har gjorts utredningar har det hela tiden hittills varit från ett utifrånperspektiv. Intervjustudien gjordes för att titta på frågorna från ett inifrånperspektiv, sa Ove Andersson.

I intervjusvaren återfinns beskrivningar av otydliga ansvarsgränser mellan kommun och landsting, bristande samverkan och otillräcklig läkarmedverkan, bristande kontinuitet och bristande tillgänglighet. Och så detta vårdvalssystem:

– Uppföljning och kontroll försvann med vårdvalssystemet, sa Ove Andersson.

Alla som tillfrågats i intervjuundersökningen vittnar också om underbemanning, brist på tid och en känsla av otillräcklighet. Bara hälften av de intervjuade gör hembesök.

– Socialstyrelsen har predicerat 30 procent färre specialister i allmänmedicin om tio år. För att äldrevården ska fungera om tio år så krävs det att man nu börjar agera och planera.

Delar inte förbundets analys

Men Läkarförbundets förra ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som nu är regeringens nationella äldresamordnare, delar inte förbundets analys av vad som behöver göras för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Hon tycker att Läkarförbundet är alltför läkarcentrerat.

– Ja, det tycker jag. Men det är inte så konstigt eftersom det ligger i uppdraget. Men under min tid i förbundet så tog vi fram ett dokument inom Saco, tillsammans med de andra vårdprofessionerna. Jag tycker att man ska titta på det en gång till. Där skrev vi hur man kan använda farmaceuter, dietister, psykologer osv i teamet.

Men Eva Nilsson Bågenholm håller ändå med Läkarförbundet om att det behövs fler allmänläkare.

– Men vi har sagt det så länge nu och problemen kommer inte att lösas inom den närmaste tiden, och då måste man göra på ett annat sätt.

Eva Nilsson Bågenholm säger att man inte bara kan vänta på att det ska bli fler allmänläkare, utan att man måste våga fundera på hur situationen ska lösas under tiden.

– Det finns flera exempel på att man kan hitta lösningar när det är för få läkare, när man inte hinner, när man inte har tid. Då handlar det mycket om att använda andra personalgrupper och att använda läkarresurserna på annorlunda och bättre sätt!