Överenskommelsen är ett svar på socialminister Göran Hägglunds inbjudan till organisationer inom vård och omsorg för att öka öppenheten inom offentligt finansierad välfärd. Arbetet startade oktober 2012 och resultatet presenterades på måndagen, knappt ett år senare.

»Plattformen ska medverka till att kvaliteten mäts och redovisas på ett lättillgängligt sätt.« Allmänhetens insyn i vårdens kvalitet och effektivitet ska öka, och gälla vård som utförs inom såväl offentlig som privat verksamhet. De anställda inom vården ska ha goda arbetsförhållanden och anställningsvillkor. 

– Detta är en välfärdens Saltsjöbadsöverenskommelse, sa Anneli Nordström, förbundsordförande i Kommunal, vid presskonferensen den 23 september.

– »Ett stort steg för mänskligheten« brukar man ju säga, skojade Heike Ekers, Akademikerförbundet SSR. Detta är i alla fall ett stort steg för välfärdssektorn.

Representanterna från de olika organisationerna var tydligt samstämmiga i hur värdefull och unik denna överenskommelse är. De var också överens om att det visserligen fortfarande är en lång väg att gå men att huvudriktningen är i linje med organisationernas värderingar.

– Vi står tillsammans i dag med ledorden kvalitet, solidarisk ekonomi och goda arbetsvillkor, sa Anitha Wijkström, SRAT.

Överenskommelsen är i två delar: åtaganden för de utförare som ansluter sig till plattformen, och särskilda åtaganden för de organisationer som företräder huvudmän och utförare. 
Parterna bakom denna plattform sluter kollektivavtal, vilket medför att de intressenter som vill vara med i överenskommelsen måste acceptera åtaganden som kan gå på tvärs mot regler som är vanliga inom den privata sektorn. Bland annat meddelarskyddet – som enligt överenskommelsen »så långt det är möjligt även [ska] gälla för anställda hos privata utförare inom offentligt finansierad verksamhet«. En särskild utredare ska se över denna fråga och lämna ett betänkande senast 30 november.

På en fråga huruvida detta innebär att en privat utförare vid en upphandling kan krävas ha tecknat kollektivavtal blev svaret nej, men att öppenheten, reglerad genom kollektivavtal, är och har varit en viktig del i arbetet.

Anneli Nordström såg det pragmatiskt:
– Jag skulle vilja se den kommunpolitiker som inte vill ansluta sig till Etisk plattform. 

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin var inte med vid presskonferensen men säger till Läkartidningen:

– Det här ger allmänheten en stor möjlighet att se vad skattemedlen används till. Nu ska vi gå vidare med att förklara och tala om vad detta innebär i praktiken.

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer regeringen att finansiera det praktiska förverkligandet av plattformen och det partssammansatta råd som ska bildas.