I betänkandet »Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45)« som kom i början av sommaren föreslås att personer med permanent nedsatt beslutsförmåga ska kunna omfattas av sammanhållen journalföring. 

Lälkarförbundet är positivt till förslaget och tycker att det är en rimlig slutsats efter att en avvägning gjorts mellan behovet av information om patienten å ena sidan och värnandet av patientens integritet å den andra. 

Läkarförbundet är också positivt till utredningens förslag att sådana patienters personuppgifter ska kunna behandlas i kvalitetsregister, även om detta inte lika tydligt ter sig som en vinst för den enskilde patienten. Men Läkarförbundet går på utredningens linje och skriver i sitt remissvar: »I betänkandet framhålls emellertid att utvecklingen av kvalitetsregistren går mot att resultat återförs mer kontinuerligt än tidigare, så att de kan ligga till grund för en lokal och verksamhetsnära användning till förmån för de enskilda patienterna.«

Som hjälp för att på ett rättsäkert och likvärdigt sätt bedöma huruvida en patient mer permanent saknar beslutsförmåga behöver vårdpersonalen dock »användbara rutiner och riktlinjer«, påpekar förbundet. 

Läs även:
Öppning för sammanhållen journalföring för beslutsoförmögna