Regeringen har gett Vetenskapsrådet uppdraget att utarbeta en modell för hur de statliga anslagen via ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning) kan utvärderas med avseende på den kliniska forskningens resultat och effekt.
Vetenskaprådet föreslår att utvärdering av ALF-finansierad forskning genomförs av internationella vetenskapliga experter och av representanter för hälso- och sjukvården, näringslivet och patienter. Vid värderingen ska den vetenskapliga kvaliteten väga tyngst, men även den kliniska betydelsen och samhällsnyttan är viktig.
Modellen ska bygga på olika forskningsområden som ska bedömas och »en huvudpanel väger sedan samman en regions enskilda forskningsområdesbetyg till en sammanfattande bedömning«.

Förkortningen ALF kan även utläsas »Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården«.