En rapport från landstingets FoU-enhet från i vintras visade att en del vårdcentraler i Jönköpings län hade väldigt höga ACG-poäng utan att det fanns någon relation till andra faktorer som förskrivningar, provtagningar eller patienternas ålder.

– Vi misstänkte att en del läkare känner sig pressade att sätta fler diagnoser än vad som är medicinskt relevant, säger Malin Andersson, ordförande för DLF i Jönköping.

För att undersöka hur läkarna upplever ACG-systemet skickades en enkät ut till 254 distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin. 190 svar kom in. Bland de svarande uppger 46 procent att de till viss del känner sig tvingade att sätta fler diagnoser än vad som är motiverat, av lojalitet mot vårdcentralen. Tolv procent uppger att de i hög grad känner ett sådant tvång.

Att sätta diagnoser utan att det finns medicinska skäl menar Malin Andersson är oetiskt.

– Jag tror inte att man som privatperson vill ha en massa diagnoser. Det kan också i vissa fall vara känsligt att sätta ut alla diagnoser i dag när journalsystemen är så väldigt lätta att komma åt.

Det framkommer också att 62 procent anser att ACG-systemet skapar merarbete som inte gagnar patienterna och 30 procent att det i viss mån gör det, medan endast 8 procent av läkarna menade att det inte gjorde det.

Varannan distriktsläkare anser att ACG-systemet helt bör tas bort ur ersättningssystemet, medan fyra av tio tycker att det bör förbli som i dag, där hälften av ersättningen fördelas utifrån ACG-poäng.

Landstinget har haft som mål att all ersättning ska fördelas baserat på ACG, och budskapet från DLF till politiker och landstingsledning kommer nu att vara att man bör ha ett ersättningsystem som bygger på flera olika modeller, säger Malin Andersson.

– Det blir svårare att manipulera fullt ut eftersom de olika systemen slår åt lite olika håll.

ACG

ACG, adjusted clinical groups, är ett system för att mäta vårdtyngd utifrån diagnosgrupper. I flera landsting används ACG för att fördela vårdpengen inom vårdvalet. Att basera ersättningen i vårdvalet på vårdtyngd har både från politiker- och läkarhåll setts som ett bättre och rättvisare system än att utgå från antalet besök.