Ordförandena för Sveriges barnläkarförening och Svensk barnkirurgisk förening skriver i en debattartikel (DN 28/9) tillsammans med ordföranden i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Barnombudsmannen och ordföranden för Vårdförbundet, att omskärelse av pojkar strider mot barns mänskliga rättigheter.

Enligt debattörerna saknas det hälsomässiga grunder för omskärelse av pojkar där det inte är medicinskt motiverat. Samtidigt innebär ingreppet smärta för barnet, även vid nervblockad, är oåterkalleligt och kan medföra allvarliga komplikationer. Mot den bakgrunden anser de att föräldrarätten inte får sättas före barnets kroppsliga integritet och rätt till medbestämmande. Man begär därför att lagstiftningen ändras så att omskärelse utan medicinsk grund endast får utföras på pojkar som uppnått en sådan ålder och mognad att de kan samtycka till ingreppet.