Undersökningen omfattade 585 randomiserade studier med mer än 500 deltagare och som avslutats före 2009. Studierna hade registrerats på clinicaltrials.gov, där amerikanska kliniska prövningar enligt lag ska registreras och resultaten offentliggöras.

När forskarna kollade i november 2012, då det hade gått minst 46 månader och i många fall betydligt längre sedan studien avslutats, hade närmare var tredje (29 procent) ännu inte publicerats. Opublicerade resultat var vanligare vid industrifinansierade studier (32 procent) än vid övriga studier (18 procent).

78 procent av de opublicerade studierna hade inte heller någon redovisning av resultaten på clinicaltrials.gov. Totalt innebär det att var fjärde studie inte redovisats alls.

En känd följd av att resultat undanhålls är »publiceringsbias« – att effekter verkar större än vad de i verkligheten är eftersom positiva resultat oftare publiceras än negativa.

Än värre är dock enligt författarna att hundratusentals patienter har utsatts för de risker som kliniska studier innebär utan att man respekterat det etiska kontrakt som säger att resultatet ska komma samhället till godo.

Undersökningen presenteras i BMJ, en av initiativtagarna till nätuppropet AllTrials, vars mål är att alla gamla och nya kliniska prövningar ska registreras och att alla resultat ska offentliggöras. Hittills har 59 200 personer undertecknat uppropet.