Som en del i ett regeringsuppdrag att göra en större och mer sammanhållen tillsyn av arbetsgivares arbete med lönekartläggning har Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu inlett en granskning av landsting och landstingsägda bolag.

Landstingen är enligt DO den sektor som har störst löneskillnader mellan män och kvinnor.
Medlingsinstitutets statistik visar att en landstingsanställd kvinna tjänar i snitt 75 procent av vad en landstingsanställd man gör. Att andelen kvinnor är högre bland lågt betalda undersköterskor än bland högt betalda läkare är en del av förklaringen, men enligt DO kan en del av skillnaden också bero på att traditionellt kvinnodominerade yrken värderas lägre än traditionellt mansdominerade, trots att de ställer samma krav på ansvar och kompetens.

Totalt omfattar granskningen närmare 200 000 arbetstagare inom olika yrken, som läkare, psykolog, sköterska och sjukgymnast.