Ett syfte med att skriva om avtalet är enligt Sveriges Kommuner och landsting att det ska bli tydligare att det är sjukvårdshuvudmännen som har det grundläggande ansvaret för fortbildningen.

Därför har man tagit bort möjligheten för industrin att bekosta 50 procent av kost, resa och logi vid en utbildningsaktivitet. Från och med 1 januari 2015 får industrin bara stå för lokaler, föredragshållare, studiematerial och »måttfulla måltider«. Samtidigt slipper företagen att som i dag dokumentera att arbetsgivaren godkänt deltagandet. 

I det nya avtalet är det också tydligare att även högre tjänstemän omfattas.

Läkarförbundet utryckte inför översynen en önskan om att involveras mer i diskussionerna. Så blev det dock inte.

– Vi fick en inbjudan för två år sedan om att vara med i arbetet fortlöpande, men det blev inget mer av det utan vi har bara fått information i efterhand när allt har varit klart, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Hon menar att det är »rimligt och etiskt riktigt« att arbetsgivaren finansierar fortbildningen.

Samtidigt finns en oro för att arbetsgivaren inte ska kompensera för bortfallet av finansiering.

– Vår oro för att arbetsgivaren inte fullt ut skulle ta sitt ansvar när man minskade industrins finansiering till 50 procent har ju besannats, det visar vår årliga fortbildningsenkät. Vi hoppas att man nu ska ta sitt ansvar, men farhågan finns att man inte kommer att göra det.

Det nya avtalet innebär att det för första gången finns ett gemensamt regelverk för läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri.