I en debattartikel i Svenska Dagbladet pekar de på att det i dag finns fyra olika prissättningsmodeller för läkemedel: ett för receptläkemedel inom läkemedelsförmånen, ett för receptläkemedel utanför förmånen, ett för läkemedel som rekvireras inom sjukvården samt dessutom avtal direkt mellan landstingen och enskilda läkemedelstillverkare. Detta leder till ökad administration och ökar risken för missförstånd mellan läkare och patienter.

Skribenterna menar att systemet är föråldrat och återspeglar en tid där avgränsningen mellan öppen- och slutenvård var tydlig. De föreslår därför att man

• skapar förutsättningar för en samlad läkemedelsmarknad i Sverige

• gör det möjligt för landstingen att förhandla pris på alla läkemedel för att minska tröskeln mellan öppenvårdsläkemedel och slutenvårdsläkemedel

• utformar ersättningssystem som ger apoteken incitament att konkurrera utifrån servicenivå till patienter och tillgång till läkemedel.