Samtliga 21 landsting/regioner i Sverige har klarat uppdraget från regeringen när det gäller att minska antibiotikaförskrivningen. Förra året klarade endast 4 landsting det. Ett mål har bland annat varit att förskrivningen av antibiotika per 1 000 invånare inom öppenvården ska ha gått ner under mätperioden oktober 2012 till september 2013, jämfört med 2011/2012. För att nå det ska landstingen ha minskat med minst ett recept per 1 000 invånare. 

Ytterligare mål från regeringen, som Smittskyddsinstitutet har följt upp, är att landstingen ska verka för en ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer samt att minst 50 procent av vårdcentralerna inom primärvården i respektive landsting ska förse sina läkare med en översikt av deras personliga antibiotikaförskrivning. Även där uppfyller landstingen kraven.

Smittskyddsinstitutet har överlämnat sin utvärdering till Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Socialstyrelsen har uppdraget att göra en samlad uppföljning som ska lämnas till regeringen senast 15 november i år.

Läs hela Smittskyddsinstitutets rapport här.

Patientsäkerhetssatsningen

Patientsäkerhetssatsningen startade i december 2010 och bygger på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och pågår till och med 2014. I år har regeringen satsat 100 miljoner kronor i stimulansmedel som landstingen får del av om de uppfyller målen.