Enligt LUS-lagen och förordningen 1998:1518 kan ST-läkare och specialistläkare visstidsanställas i upp till sex år på svenska universitetssjukhus. En lag som kom till för att sprida specialistkunskap i landet och göra det enklare för exempelvis landsortsläkare att få jobb på universitetssjukhusen för att förkovra sig. Men i praktiken används den inte längre. Akademiska sjukhuset i Uppsala var det sista universitetssjukhuset som tillämpade lagen, men sedan 2009 erbjuds nu ST-läkare och specialister tillsvidareanställning även där.

Läkarförbundets vice ordförande Heidi Stensmyren, som även har varit expert i Patientmaktutredningen, har liknat reglerna vid »gamla reliker som legat kvar«. Förbundet har försökt få bort reglerna i nära ett decennium. Upplands läkarförening har till och med vänt sig till EU-kommissionen. Men det är alltså först nu i Patientmaktutredningens slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård SOU 2013:44  som en ändring föreslås.

– Det är oerhört glädjande. Reglerna är förlegade och överflödiga. Vill man att specialistläkare ska röra på sig kan man ordna det ändå, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.

Läkarförbundet är i sitt remissvar i stort positivt till Patientmaktutredningens slutbetänkande, som Läkartidningen skrivit om tidigare. Det nya lagförslaget uppfattas som tydligare och bättre än den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Men förbundet har också invändningar. Bland annat kritiseras utredningens förslag om hur vårdgarantin ska utvecklas för att vara alltför vaga.

– Där tycker vi att de borde ha kommit längre, säger Nils Erik Solberg.
»Utredningen lämnar inga egentliga skarpa förslag gällande vårdgarantin, annat än att den personkrets som omfattas av garantin vidgas något«, skriver förbundet i sitt remissvar och konstaterar att diagnostiska åtgärder och medicinska bedömningar bör omfattas av garantin.
– Man ska inte bara behandlas utan måste få en diagnos innan behandlingen sker och även den delen av vården behöver en vårdgaranti, säger Solberg.

Patientmaktutredningen

Patientmaktutredningen har i uppdrag att föreslå hur patientens ställning i hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen ska också föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I januari 2013 lämnade utredningen över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2). I slutbetänkandet behandlas bland annat hur vården kan bli mer likvärdig samt hur patienters anmälningar och klagomål systematiskt kan samlas in och bearbetas.