Vid sitt fullmäktigemöte den 26–27 november kommer landstinget i Jönköping att klubba igenom en ökning av den del i ersättningen i vårdvalet som baseras på ACG-poäng från dagens 50 till 75 procent. Den åldersrelaterade delen minskas till 25 procent.

Men förändringen sker under samfälld protest från de fackliga organisationerna.

– Vi har avslutat MBL-förhandlingarna i oenighet, för vi tror inte att ACG är ett bra system för att fördela pengar, säger Bengt Hultberg, ordförande för Jönköpings läns läkarförening.

ACG (Adjusted clinical groups) är ett mått på vårdtyngd och används i allt fler landsting för att fördela ersättningen i vårdvalet.

ACG-baserad ersättning har framhållits som mer rättvist och mindre manipulerbart än exempelvis besöksersättning eller ersättning per listad patient. I Jönköping var läkarföreningen positiv när ACG-ersättning började införas 2012.

– Vi tyckte att det var bra, för självklart ska man få betalt för de som är sjuka, säger Bengt Hultberg.

Men nu växer kritiken efter att det kommit signaler om att systemet kan manipuleras. I våras visade uppgifter från primärvårdens FoU-enhet att det finns vårdcentraler som har höga ACG-poäng utan koppling till andra variabler som relateras till sjuklighet, som kostnader för labb och röntgen eller läkemedelskostnader. Samtidigt visar en enkätundersökning från Distriktsläkarföreningen i Jönköping att ACG-systemet gör att sex av tio vårdcentralsläkare känner sig pressade att sätta diagnoser som inte är medicinskt relevanta.

Mot den bakgrunden krävde läkarföreningen och de övriga fackliga organisationerna att landstinget skulle utreda effekterna av systemet innan man utökade den del som ersätts enligt ACG. Enligt Bengt Hultberg finns det enheter som förlorar miljonbelopp på att den åldersrelaterade ersättningen minskar.

– Att öka ACG till 75 procent är en direkt överföring av pengar från vårdcentraler med en äldre, multisjuk befolkning till enheter med en yngre, friskare befolkning men med mer diagnoser. Pegarna går helt i fel riktning.

Efter att uppgifterna om överdiagnosticering på vissa vårdcentraler blev kända sköt landstinget upp det planerade beslutet att utvidga ACG-ersättningen och lät genomföra en oberoende granskning. Rapporten blev klar i början av november, och visar enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig att det inte förekommer missbruk.

– Rapporten visar att det finns exempel på individnivå där patienter har 25 diagnoser, vilket inte verkar rimligt. Men när man har studerat det på vårdcentralsnivå har man inte sett något systematiskt fel. Därför har vi valt att fortsätta att utveckla systemet enligt den beslutade planen.

Men de fackliga organisationerna anser att utvärderingen inte ger stöd för några slutsatser om huruvida systemet missbrukas eller inte.

– Man måste gå in och granska journaler och titta på specifika diagnoser, till exempel om diagnosen astma är kopplad till förskrivning av astmaläkemedel, säger Bengt Hultberg.

Enligt Mats Bojestig förutsätter en journalgranskning att det finns en gemensam praxis för diagnossättning, vilket man nu satsar på att få.

– Men vi håller med om att systemet behöver valideras bättre för svenska förhållanden, och därför har vi vänt oss till SKL, eftersom man behöver en större undersökningsbas än bara landstinget i Jönköping, säger Mats Bojestig.

De fackliga organisationerna har dock inte gett upp kampen. Enligt lokala medier har samtliga fullmäktigeledamöter fått ett brev  där de uppmanas att rösta nej till förändringen. Och i förra veckan lämnade huvudskyddsombuden från Läkarförbundet, Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Saco in en gemensam §6:6a-anmälan enligt Arbetsmiljölagen med en begäran om att arbetsgivaren gör en risk- och konsekvensanalys av den planerade förändringen.

Läkarföreningens huvudskyddsombud Malin Andersson menar att en del vårdcentraler kommer att tvingas till stora nedskärningar.

– Man kan tvingas säga upp personal och minska lokaler, vilket kan leda till mer stress för de som är kvar. I vanliga fall när man gör så stora budgetminskningar gör man en analys av konsekvenserna.

Läs även:
»ACG är inte konstruerat för ekonomiska incitament«